Hedge Rahasto Tarkoittaa

Luuttoihin, Arvopapereihin, Maahan Tai Liikkeeseenlaskijaan TIETOJA …
Tot, hedge-rahastot, indeksirahastot ja kansainväliset rahas-tot. Sijoitusrahastoissa voi olla sekä tuotto että kasvuosuuk- Pitkä duraatio tarkoittaa sitä, että rahasto on herkkä muutoksille. Vaikka useimmat pitkän koron rahastot hajauttavat luotto- … Hae Täysi Lähde

Maailmantalouden
Hedgerahasto vuosiTuhaTTavoiTTeeT ks. Köyhyys WashingTonin konsensus Eikö köyhyys loppunutkaan? tarkoittaa koko toiminnon myyntiä tai enemmistö- tai vähem-mistöosakkuuden säilyttämistä valtiolla. … Lue asiakirja

Neomarkka Vuosikertomus 2006
Korkea Sharpen luku tarkoittaa, että tuotto on ollut kor kea suhteessa toteutuneeseen riskiin. sijoituksissa Neomarkka on sopinut yhteistyöstä eQ Rahasto yhtiön kanssa. Neomarkka toimii eQ Rahastoyhtiön hallinnoi man hedge-rahastoihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston sal … Hae Täysi Lähde

2010
Pääomasijoitukset ja hedgerahasto-osuudet. Kaikkien sijoitusten keskituotto 11 prosenttia Mitä tämä tarkoittaa? Tuottohakuisten sijoi-tussääntöjen aikaa on toistaiseksi kulunut niin … Lue Content

AP Aamuseminaari 27.09.2007
Mikä on pääomaturvattu rahasto? zRahaston arvolle on määrätty zHedge-rahastolla voidaan tarkoittaa hyvin erilaisia asioita yhtiöiden osakkeet Mitä Hedge-rahastot olivat syöneet? … Dokumentoi Katsoja

Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Nordea Osakesalkku Kasvu
Rahasto voi sijoittaa myös vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten hedge-rahastoihin, Tämä tarkoittaa, että rahaston osuuksien arvonkehitykseen liittyy korkea riski. … Hae Tämä asiakirja

Sijoitusneuvojan Tentti (ns. APVY2) Tiedosto: Tenttipäivämäärä: 21.11
Se tarkoittaa sitä, että rahaston aiempaa tuottoa ei voi käyttää rahaston tulevan tuoton arvioimiseksi. hedgerahasto. Miten sijoitan rahastoihin s. 157-4 Työkyvyttömyyden käsite vakuutusehdoissa. … Paluu Doc

Rahastoesite
Hedgerahasto on yhteisnimitys varsin erilaisille erikoissijoitusrahastoille, joiden sijoitustoiminnan tavoit- Rahaston valuuttakurssiriski tarkoittaa sitä, että rahaston muiden kuin euromääräisten sijoitusten arvo … Hakea sisältöä

YLEISTIETOA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ
Toimialakohtainen riski tarkoittaa sitä, että toimialaa koskeva odottamaton tapahtuma vaikuttaa Rahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat samanlaiset oikeudet Hedge -rahastot ovat esimerkkejä erikoissijoitusrahastoista. … Lue asiakirja

Avaintietoesite OP-Equity Hedge -erikoissijoitusrahasto, A-osuus (ISIN …
OP-Equity Hedge on erikoissijoitusrahasto erityisesti siksi, että se voi keskittää sijoituksiaan enemmän kuin Sen mukaan rahasto sijoittuu luokkaan 4, mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuteen liittyy … Pääsy Dokumentoi

SAMPO PRIIMA 2012 Pääomaturvattu Sijoituskori Sijoituskorin …
Osake- ja nk. hedge-rahastosijoitusten osalta rahasto allokaatio pyritään hajauttamaan tehokkaasti eri maan Tämä tarkoittaa sitä, että takuuarvoa korotetaan jatkuvasti sijoitusaikana tarkis … Asiakirjan haku

YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 10.6.2010 Erikoissijoitusrahasto Nordea …
Nordea Fixed Income Hedge (jäljempänä Rahasto) on hedgerahasto, jota hallinnoi Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (Rahastoyhtiö). Lyhyeksi myynti tarkoittaa, että sijoittaja myy arvopapereita, joita ei omista. … Käytä Docia

Mitä tarkoittaa Tuottosidonnainen Palkkio?
Mitä tarkoittaa tuottosidonnainen palkkio? 2 Nordea Suomi 130/30 vuotuinen hallinnointipalkkio vähennetään päivittäin rahasto-osuuden Nordea Fixed Income Hedge ja Nordea European Equity Hedge -rahas- … Hae Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }