Rakenne Rahasto

Martti H. Haavio – Wikipedia
Haavio kirjoitti useita kristilliseen koulukasvatukseen liittyviä kirjoja, mm. Koulun uskonnonopetus (1936), Kansakoulun uskonnonopetuksen siveellinen kasvatustehtävä (1941), Koulun uskonnonopetuksen rakenne ja henki (1941), Opettajapersoonallisuus (1948) ja Opettaja kertoo -sarja (1949-1966). … Lue artikkeli

Rakennerahasto – Wikipedia
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla (koheesiopolitiikalla) lisätään jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä kehityseroja. … Lue artikkeli

Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaohjelman 2007–2010 Toteuttamissuunnitelma …
Janmaalle on n. 3,5 milj. euroa, joka jakautuu maakunnan kehittämisvarojen, rakenne-rahasto-ohjelmien, Suomen valtion ja alueen kaupunkien kesken. … Näkymä Dokumentoi

ELINVOIMAINEN MAASEUTU – MINISTERIÖIDEN VASTUUT JA ALUEELLINEN …
EU:n RAKENNE-RAHASTO-OHJELMAT Seurantakomiteat TE-keskukset Maakuntaliitot Lääninhallitukset Ympäristökeskukset Toimintaryhmät VALTIONEUVOSTO Rahastovastuuministeriöt … Lue asiakirja

TELÄ- AVON MAAKUNTALIITON TOIMINTAKERTOMUS 2005
Yhteistyönä myös uusi EU:n rakenne-rahasto-ohjelma/ -ohjelmat. Vuoden 2005 jälkipuoliskolla toteu-tettiin myös edellisen maakuntaoh-jelman ulkopuolinen arviointi, joka … Paluu Dokumentoi

ASEAN Equity Fund 1 FIN
Juridinen rakenne: Keskinäinen rahasto – UCITS-auktorisoitu irlantilainen sijoitusrahasto Rahastoyhtiö, järjestäjä, päävälittäjä ja … Hakea sisältöä

Hallituksen Esitys Eduskunnalle Rakennerahastolaiksi Sekä Laeiksi …
Tetaan otettavaksi säännökset uusien rakenne-rahasto-ohjelmien valmistelusta, hallinnoin-nista, seurannasta, valvonnasta ja tarkastuk-sesta. … Hae Täysi Lähde

INVESCO Asian Equity Fund Fi
Juridinen rakenne: Keskinäinen rahasto – UCITS-auktorisoitu irlantilainen sijoitusrahasto Rahastoyhtiö, järjestäjä, päävälittäjä ja … Käy Document

Hallituksen Esitys Eduskunnalle Laiksi Pienten Ja Kes- Kisuurten …
Va muu sääntely kuten esimerkiksi rakenne-rahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoin-nista annettu laki (1353/1999). Vuoden 2004 valtion talousarvion momen- … Näytä Doc

RAMK 1 3 Paino
Maalisesti hyödyntää EU:n rakenne-rahasto– ja puiteohjelmia sekä muita ulkopuolisia tutkimus- ja kehitys-toiminnan rahoituslähteitä. Rahoitus- … Saa Doc

Tags: ,

{ Comments are closed! }