Valtion Rahasto

Valtion Rahasto Kuvat

VALTION€KONSERNIRAKENTEEN€KUVAUKSEN€MALLI€SEKÄ€TALOUS­€JA …
Subjektina€on€viimekätinen€vastuu€myös€perustuslain€84€§:ssä€ja€valtion€liikelaitoksista annetussa€laissa€(1185/2002)€tarkoitettujen€valtion€liikelaitosten€vastuista. Tarkemmin€eriteltynä€kukin€talousarvion€ulkopuolella€oleva€valtion€rahasto€ja … Hae Täysi Lähde

Valtion Rahasto Kuvat

Valtion Lainananto Asuntotuotantoon
Valtion myöntämien aravalainojen osalta noudatetaan ARAn (rahasto) johtokunnan vahvistamia riskienhallinnan ohjeita (Sosi-aalisen asuntorahoituksen riskienhallinnan ohjeet, 23.9.2005). … Näytä Doc

Kuvia Valtion Rahasto

Maatilatalouden Kehittämisrahaston (MAKERA) Tulevaisuuden Vaihtoehtoja …
Kaikki toiminnot siirrettäisiin valtion talousarvioon ja rahasto lakkautettaisiin kokonaan. 4.2. Makeran toiminta jatkuu nykyisin tavoin Toiminnallisesti Makera voisi jatkaa nykyisin tavoin ilman, että rahastosta rahoitettavat toimen … Dokumentoi Katsoja

Valtion Rahasto Kuvat

Hallituksen Esitys Eduskunnalle Laiksi Maatalouden In …
Riön alainen valtion talousarvion ulkopuoli-nen maatalouden interventiorahasto. 3 § Rahaston lainanotto Rahasto voi valtioneuvoston luvalla ja sen … Tarkastella asiakirjaa

Valtion Rahasto Kuvat

Mmm
valtion talousarvion ulkopuolinen valtion rahasto, jonka tehtävänä on turvata ja täydentää maatilatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen investointien rahoitusta sekä edistää niiden … Read Here

Valtion Rahasto Kuvat

Valtiovarainministeriön Määräys – Soveltamisala
Antamiseksi tarpeelliset täydentävät tiedot esitetään talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätöksen liitteenä 15 (Liite 15, oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvit tavat muut täydentävät tiedot). Liitteeseen otetaan ne selvitykset, jotka rahasto arvioi … Docin Katsoja

Valtion Rahasto Kuvat

Toivoa, TahToa, Tarmoa
Misen valtion budjettivalmisteluun. Elokuu 1982: Hallituksen budjettiriihi päättää edistää Tekesin perustamista siltä pohjalta, että Tekes on valtion virasto, ei esimerkiksi rahasto. … Dokumentoi Katsoja

Auton Käyttömaksu – YouTube
Sekinhän on ns. ylimääräinen kustannus. Joka koituu valtion hyväksi. Vai oliko se sittenkin Englannin herrojen castle lämmitys rahasto😀 … Katso video

Televisiomaksu – Wikipedia
Suomessa televisiomaksu on maksettava television käytöstä, ja sitä kerätään valtion televisio- ja radiorahastoon ensisijaisesti Yleisradio Oy:n Rahasto on lisäksi rahoittanut mobiilitelevision kehittämiseksi käynnistettyjä tutkimushankkeita. … Lue artikkeli

Valtion Rahasto

LIIKEKIRJANPIDON TILIT 1. VASTAAVAA
212 Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 2128 Muut rahastot 21281 H Weijolan rahasto 21282 Tutkielmarahasto 21283 Matka-avustusrahasto … Lue koko lähdekoodi

Valtion Rahasto Kuvat

Valtion Talousarvion Ulkopuolisten Rahastojen Ohjaus Ja Hallinto
To, Valtion asuntorahasto (jäljempänä myös asuntorahasto), Valtion Eläke-rahasto (jäljempänä myös Eläkerahasto), Valtion televisio- ja radiorahasto … Hae sisältö

Valtion Rahasto Kuvat

LIIKEKIRJANPIDON TILIT 1. VASTAAVAA
Tähän tilille kirjataan mm. valtion varoista maksetut, valtiolle kuulumattomat menot, jotka peritään 19517 Kauppatieteen tutkim rahasto 19518 J.N Lahtisen muistorahasto 199 Sisäisen rahaliikkeen tilit … Hae sisältö

kuvia Valtion Rahasto

HE 123/2006 Vp
Valtion eläkerahasto on perustettu vuonna 1990 valtion tulevien eläkkeiden maksami-seen varautumiseksi ja eläkkeistä valtiolle aiheutuvien menojen tasaamiseksi. Rahasto … Hae sisältö

Valtionyhtiö – Wikipedia
Yhtiöt olivat jo entuudestaan valtion täysin omistamia, mutta Valmetin synty teki niistä pääosin siviilituotteita valmistavia yhtiöitä. Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund) erityisrahoituslaitos: UM: 79,9-Tietokarhu Oy … Lue artikkeli

Tags: ,

{ Comments are closed! }