Yhdistys Rahastot

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Arkisto
Gi1 Rahastot – Keräys A.G. Hahlin aiheuttaman vajauksen peittämiseksi 1903. – Theodor Schvindtin rahaston (Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunta) liittäminen SMY:n … Nouda Here

Lindelöf – Wikipedia
Suomen matemaattinen yhdistys myöntää vuosittain Ernst Lindelöf -palkinnon parhaan edellisvuonna valmistuneen matematiikan pro gradun tai diplomityön tekijälle. … Lue artikkeli

Oikeussubjekti – Wikipedia
Käytännössä esiintyviä yhteisöjä, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, ovat rekisteröimättömät yhdistykset, epäitsenäiset rahastot tai Rajoituslaki määräsi, ettei ulkomaalainen, ulkomainen yhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö tai muu yhteisö ilman valtioneuvoston lupaa saanut … Lue artikkeli

Nordea-sijoitusrahastot – Puolivuotiskatsaus 2005
Suosituskirjeen, jossa yhdistys edellyttää, että kaikki osakeomistukset – vaikkakin ne jakautui- Käytännössä Nordea-rahastot osallistui katsaus-kauden aikana niiden ruotsalaisyhtiöiden yhtiö- … Nouda Here

PROFITA GROUPIN ASIAKASLEHTI SYKSY 2007 Uusi Profi Ta III
yhdistys FVCA:n jäsen. Profi ta Groupin muodostavat Aboa Venture Man-agement, Teknoventure Management, Wedeco Man- Profi tan alueelliset rahastot palvelevat myös aikaisemman vaiheen kasvuyrityk- … Get sisältö tänne

Kognitiivisen Psykoterapian yhdistys Ry Tasekirja 1.1.2009 -31.12
2(8) Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASE 12/31/09 12/31/08 VASTAAVAA Aineettomat oikeudet 48.89 65.19 Koneet ja kalusto 637.64 849.22 2500.00 0.00 3186.53 915.11 Muut saamiset 8640.00 58824.94 79520.10 76398.98 88160.10 135223.92 91346.63 136139.03 Muut rahastot 29233.60 197.90 57314.55 … Nouda Here

MATKAILUN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN TARINA JA PERINTÖ
Varsin heti alun jälkeen yhdistys huomasi, että akateeminen koulutus- ja opettajien jatkokou- Kansainväliset rahastot United Nations´ De-velopment Programme (UNDP), UNESCO, Tacis, … Hae Here

Tutkimus Osoittaa: Strukturoiduilla Tuotteilla Tyytyväisiä Asiakkaita
SUOMEN STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN YHDISTYS RY LEHDISTÖTIEDOTE Samoin jokainen lisäsijoitusluokka (esim. osakkeet, rahastot, joukkolainat), joista … Nouda Here

Tilikartta 1 (23)
Muut rahastot Sääntöjen mukaiset rahastot 2141 Sääntöjen mukainen rahasto Muut rahastot 2145 Muut rahastot (osk) Avoin yhtiö Pääomapanokset … Hae sisältö

Tags: ,

{ Comments are closed! }